vindkraftverk hemma

De 4 bästa vindkraftverken hemma (test)

Att vindkraft är populärt råder det inga tvivel om. Kanske har du som så många andra börjat fundera på om du skulle kunna använda dig av ett vindkraftverk hemma för att dra ner på dina energikostnader.

Vindkraftverken ger en förnybar energikälla som minskar beroendet av elnätet. Området är av största intresse inte bara för dig som vill förbättra din ekonomi. Det talas om att investera i flytande vindkraftverk för att nå målet om noll-utsläpp.

Små vindkraftverk för villor kan vara lika effektiva, om inte mer, som solceller. En del använder båda alternativen för att producera egen el. Vi ska se närmre på bästa vindkraftverk för hem såväl som de frågor som du säkert har omkring detta. Det är viktigt att den investering du gör i eget vindkraftverk faktiskt kommer att löna sig!

4.8/5

Det här är ett vindkraftverk bäst i test för hemmabruk som har fått höga betyg. Med detta vindkraftverk för hemmabruk kan du producera din el gratis även då solen inte skiner. Det är ett perfekt komplement till solkraft från solpaneler.

Om du har ett mindre hushåll längsmed en svensk kust kan Lyfco vindkraftverk verkligen vara ett bra val. Det går att montera på taket men kan faktiskt också användas på din båt eller annan plats där du vill få gratis energi på ett flexibelt sätt.

Detta behöver du veta om vindkraft hemma

Här är de viktigaste aspekterna att förstå om vindkraftverk hemma:

1. Förstå din vindresurs

Innan du investerar i ett vindkraftverk måste du förstå din lokala vindresurs. Vindhastighet och vindkonsistens är avgörande för turbinens effektivitet. Kontrollera vindhastighetsdata för ditt område som ofta är tillgänglig från meteorologiska avdelningar eller organisationer för förnybar energi.

Kom ihåg att platsen du installerar mini vindkraftverk på måste ha en genomsnittlig årlig vindhastighet på minst 5 meter per sekund för att ett vindturbin ska ge något.

2. Ladda fordon med vindkraft

Du måste inte använda vindturbinen för samtliga energibehov i ditt hem. Fundera på om du kanske kan använda vindkraften för dina elektriska fordon. I familjer där man har elektrisk bil, elskoter, elcykel såväl som elektrisk ATV så går det en hel del ström bara för att ladda.

Det är en möjlighet att ladda elfordon med hjälp av vindkraft men det finns förstås saker att tänka på innan du kopplar det nya systemet till dina laddboxar. Effekten av vindkraftverk i hemmet varierar.  Medan mindre turbiner kan producera mellan 400W och 1kW så kan större modeller producera upp till 10kW eller mer.

Energin som krävs för att ladda en elbil och driva hushållsapparater kan vara betydande. Till exempel kan laddning av en vanlig elbil från tom till full kräva 40 kWh till 100 kWh, beroende på modell. Du måste se till att din vindturbins effekt stämmer överens med dina energibehov innan du väljer att ladda elfordonen på detta vis för att spara pengar.

elbil vindkraft

3. Bestäm dina energibehov

Identifiera hur mycket el ditt hem använder. Denna information ska finnas på din elräkning, vanligtvis angiven i kilowattimmar (kWh). Att förstå din energiförbrukning hjälper dig att bestämma kapaciteten på det vindkraftverk du behöver.

Du kan se på vad normal elförbrukning anses vara för att få en uppfattning om hur du ligger till. I samband med att du installerar ett litet vindkraftverk kan det ju vara dags att införa förändringar så att du blir mer sparsam med ditt elförbruk.

Här är tips för att minska din elförbrukning:

4. Välj rätt storlek och typ

Vindkraftverk finns i olika storlekar och typer, med kapaciteter från några hundra watt till flera kilowatt. För hemmabruk är små vindkraftverk (vanligen under 10 kW) vanliga. Små vindkraftverk 10kW kan vara ett perfekt val.

Du kan välja mellan horisontella vindkraftverk (HAWTs, den traditionella typen med blad som roterar runt en horisontell axel) och vertikalaxlade vindturbiner (VAWTs, där huvudrotoraxeln är inställd vertikalt).

Tänk på hur detta kommer att påverka det som finns omkring kraftverket. Om du har en torkvinda som du har cementerat i marken så kanske den får monteras ner för att du ska få bästa möjliga plats för vindkraftverket. Men ska du flytta din ovanmarkpool i samma syfte? Det här är frågor som varje hushåll måste ställa och ge svar på.

små vindkraftverk
Hur stor rotor får du plats med?

5. Kontrollera lokala föreskrifter

Innan du installerar ett vindturbin, se till att kontrollera lokala bestämmelser och zonindelningsbegränsningar. Du kan behöva kanske skaffa tillstånd innan du kan installera ett vindkraftverk och det kan finnas begränsningar för turbinens maximala höjd eller bullernivåer.

Om du behöver tillstånd och bygglov för vindkraft hemma beror på storleken på ditt kraftverk. Detta kan du enkelt kolla upp. Det kan vara så att du hittar små vindkraftverk som inte kräver något tillstånd.

6. Utvärdera installations- och underhållskostnader

Tänk på både de initiala installationskostnaderna och de löpande underhållskostnaderna. Se till att du har en tydlig förståelse för dessa kostnader innan du gör ditt köp.

Du kan ta kontakt med ett företag som servar vindkraftverk för att se vilka kostnader det rör sig om. Du bör också ha en hantverkare som hjälper dig med korrekt installation. Det kan verka som att det är enkelt nog att göra detta själv.

Men även ett litet vindkraftverk på taket kräver en hel del precision och kunskap för att det ska bli bra. Detta även om det är ett lågt tak som det på ditt hönshus!

7. Kontrollera tillverkarens rykte

Undersök tillverkarens rykte och läs kundrecensioner. Se till att du köper en kvalitetsprodukt från ett företag som står bakom sina turbiner och erbjuder bra kundservice.

Du kan se recensioner som denna:

8. Titta på garantin

Kontrollera garantitiden för vindkraftverket och vad den omfattar. En längre garantitid kan ge dig sinnesfrid.

9. System bundet till elnätet

Bestäm om du vill ha ett elnätbundet system (där ditt hem fortfarande är anslutet till elnätet) eller ett system utanför nätet (där det inte är det). Nätbundna system låter dig sälja överflödig el tillbaka till nätet men system utanför nätet kan ge el även under strömavbrott i nätet.

Detta fungerar i likhet med system för solenergi där du kan sälja överskottsel till energibolag. Du får fundera lite på nackdelar och fördelar med båda alternativen för att komma fram till bästa beslutet för ditt hushåll.

vindkraft hemma
Du kan tjäna pengar med ditt vindkraftverk hemma om det blåser på bra

10. Professionell installation eller DIY

Bestäm om du ska anlita en professionell för att installera turbinen eller göra det själv. Även om gör-det-själv kan spara pengar så kan professionell installation säkerställa att turbinen ställs in korrekt och säkert.

Vilka förutsättningar krävs för att lyckas med vindkraft hemma?

Det finns flera förutsättningar som är idealiska för att installera och använda ett vindkraftverk hemma. En vindturbin för villa är alls ingen utopi.

Här är de förutsättningar som bör finnas:

Tillräckliga vindhastigheter

Den mest avgörande faktorn i vindenergiproduktion är att ha konsekventa, adekvata vindhastigheter. En medelvindhastighet på minst 5 meter per sekund är vanligtvis nödvändig för att ett vindturbin ska vara effektivt.

Öppet utrymme

Vindkraftverk fungerar bäst i öppna ytor där det är mindre turbulens, till exempel på landsbygden. Strukturer, träd och terräng kan störa vindflödet vilket kan minska effektiviteten hos din turbin.

vindturbin villa
Får du plats med en vindturbin vid din villa?

Korrekt turbinhöjd

Vindhastigheten ökar med höjden så högre turbiner fångar i allmänhet mer energi. Turbiner bör monteras tillräckligt högt för att undvika turbulens orsakad av hinder på marken. Detta gäller även för vindkraftverk hemma 230v och mindre modeller.

Lämpligt lokalt klimat

Det lokala klimatet spelar en betydande roll för hur effektivt ett vindkraftverk kan vara. Regioner med frekventa stormar, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer kan skada turbinen över tid och leda till ytterligare underhåll.

litet vindkraftverk

Passande elbehov

Ju mer el du använder, desto mer kan du dra nytta av ett vindkraftverk. Om ditt energibehov är lågt kan det ta längre tid att få tillbaka kostnaderna för att installera och underhålla en turbin.

Rätt fastighetsstorlek

Vindkraftverk kräver ett visst utrymme för installation och drift. Om din fastighet är liten kanske det inte är möjligt att installera ett vindkraftverk. Detta särskilt med tanke på lokala lagar och förordningar som kan kräva en viss mängd avstånd från fastighetslinjer.

Nätanslutning till det lokala elnätet

Om ditt lokala elnät tillåter nettomätning kan du sälja överskottskraft tillbaka till nätet vilket gör vindkraftverket mer kostnadseffektivt. Detta kräver dock att ditt hem är rutnätbundet. Detta är inte ett måste men kan vara ett plus.

Det finns kapacitetsbrist i elnätet:

Lagliga och tillåtande villkor

Det är avgörande att se till att lokala bestämmelser och tillståndsprocesser tillåter installation av vindkraftverk. Vissa områden har restriktioner för buller, höjd och placering av vindkraftverk.

Om du ska installera ett miniverk så måste du anmäla om detta till din kommun. Definitionen av ett miniverk är att det är 20 meter eller längre räknat från marknivå samt att det inte monteras på en byggnad och har en vindturbin med en diameter på max 3 meter.

Kom ihåg att det är viktigt att göra en platsbedömning innan du installerar ett vindturbin för att säkerställa att dessa villkor är uppfyllda. Platsbedömningen kan ge en detaljerad förståelse av din lokala vindresurs, potentiella hinder och den bästa platsen för din turbin. Detta är ofta mycket viktigare än att fokusera uteslutande på vindkraftverk hemma bäst i test modeller.

vindturbin på tak

Kombinera vindkraftverk med andra energisystem

Vindkraftverk kan kombineras med andra energisystem för att skapa en mer heltäckande, pålitlig och hållbar energilösning.

Här är några möjliga kombinationer:

Solenergisystem: Vind- och solenergisystem kompletterar ofta varandra. I många klimat sammanfaller inte alltid blåsiga dagar och soliga dagar. Att ha båda systemen möjliggör en mer konsekvent energiproduktion: solpanelerna kan producera elektricitet under dagen och på soliga dagar, medan vindkraftverk kan fungera på natten och på molniga eller stormiga dagar.

kombinationer

Batterilagring: Vindkraftverk kan kombineras med energilagringssystem såsom batterier. Överskottseffekt som produceras av vindturbinen kan lagras i batterier för användning när det inte blåser. Detta kan avsevärt öka tillförlitligheten och användbarheten av vindkraftssystemet, särskilt för installationer utanför nätet.

Nätkraft: I nätbundna system kan ett vindkraftverk kombineras med el från nätet. När det inte blåser, eller om det behövs mer kraft än vad turbinen kan producera, kan kraft hämtas från nätet. Överskottskraft som produceras av vindkraftverket kan också ofta säljas tillbaka till nätet, vilket kompenserar för elkostnaderna.

Hybrid vind-solsystem: I detta system laddar både vindturbiner och solpaneler en gemensam batteribank. Detta kan vara en bra lösning för boende utanför nätet och avlägsna platser. Det ger också ett mer robust system där strömförsörjningen inte är beroende av en enda källa.

Diesel- eller gasgeneratorer: I områden med mindre konsekvent vind eller för reservändamål kan vindturbiner kombineras med traditionella diesel- eller gasgeneratorer. När vinden inte är stark nog att producera erforderlig kraft, kan generatorn slå in för att leverera el.

Vattenkraftsystem: Om du har en lämplig vattenkälla kan du kombinera ett vindturbin med ett litet vattenkraftssystem. Vattenkraftssystemet kan ge en jämn uteffekt, som kompletterar den variabla uteffekten från vindturbinen.

liten vindturbin på tak

Att kombinera vindkraftverk med andra energisystem kan göra din energiproduktion mer tillförlitlig och effektiv. Den bästa kombinationen för dig beror på dina specifika behov, resurser och omständigheter.

Vind, sol eller vatten för ditt hem?

Beroende på hur du bor så kanske du kan välja mellan vind, sol och vatten som källa för billigare energi. Som vi har gått in på är det ofta en fördel att kunna kombinera några av dessa källor. Men låt oss jämföra de tre var för sig för att se vad du ska välja om du bara har ett val.

Vindturbin Solkraft Vattenkraft (vattenkraftverk)
Tillgänglighet av energikälla Kräver vindhastigheter på minst 5 meter per sekund (11 mph) för effektiv drift. Vindmönster kan vara säsongsbetonade eller inkonsekventa. Kräver solljus. Energi produktion kan minskas på molniga dagar eller under vintern. Inte praktiskt för områden med minimal sol. Kräver ett kontinuerligt och betydande vattenflöde, som en flod eller stor ström. Inte tillämplig för de flesta bostadsfastigheter.
Initial kostnad Måttlig till Hög. Beror på storlek och installationskomplexitet. Måttlig. Beror på storlek och antal paneler. Hög. Kräver betydande infrastruktur och ändringar i vattenkällan.
Underhåll Måttlig. Rörliga delar kan kräva regelbundet underhåll. Låg. Solpaneler har inga rörliga delar och kräver minimalt underhåll, mestadels rengöring. Hög. Innehåller rörliga delar och potentiellt komplexa system som kan behöva regelbunden professionell underhåll.
Energi produktion Kan fungera dag och natt så länge tillräcklig vind är tillgänglig. Producerar endast energi under dagtid, men kan kombineras med batterilagring för ström 24/7. Kan producera konsekvent energi om vattenflödet är stabilt, vilket gör det potentiellt mer pålitligt.
Effektivitet Måttlig. Effektiviteten beror mycket på vindens tillgänglighet och hastighet. Hög. Solpaneler kan omvandla upp till 15-20% av solljuset till elektricitet. Hög. Vattenkraft är mycket effektiv, omvandlar upp till 90% av tillgänglig energi till elektricitet.
Utrymmeskrav Måttlig. Behöver utrymme för turbinen och avstånd från hinder. Måttlig till Hög. Kräver tillräckligt tak- eller markutrymme för paneler. Hög. Kräver tillgång till en lämplig vattenkälla.
Miljöpåverkan Låg. Inga utsläpp, men kan påverka lokalt vilda djur som fåglar. Låg. Inga utsläpp. Produktion av solpaneler och avfallshantering i slutet av livet har miljööverväganden. Varierar. Kan störa lokala vattenekosystem, men inga utsläpp under drift.
Regleringar Kan möta lokala restriktioner relaterade till buller, estetik eller inverkan på vilda djur. Generellt accepterat på de flesta platser. Vissa bostadsrättsföreningar eller lokala bestämmelser kan ha restriktioner. Starkt reglerad på grund av potentiell miljöpåverkan. Inte typiskt genomförbart för bostadsbruk.
Livslängd Cirka 20-25 år. Cirka 25-30 år för solpaneler. Kan överstiga 30-50 år med korrekt underhåll, men beror på utrustning och lokala förhållanden.

 

5 frågor och svar om vindturbiner

  1. Vad kostar ett vindkraftverk?

Du får räkna med att lägga omkring 10 000 kronor på ett bra vindkraftverk för hemmabruk. Du kan hitta billigare men då kan du inte lita på att du får så mycket energi som krävs för att detta ska vara en lönsam investering och göra någon egentlig skillnad.

Här är ett test av billigt vindkraftverk:

  1. Vad menas med ett bra vindkraftverk?

Ett bra vindkraftverk kommer att generera minst 400w. Om du vill använda vindturbinen för all elkonsumtion i hemmet så måste den generera minst 2000w.

  1. Hur mycket utrymme behöver jag för att installera ett vindkraftverk hemma?

Detta beror på vindkraftverkets storlek. Generellt sett bör vindkraftverk installeras på en plats fri från nära hinder och ha ett öppet utrymme för vinden att blåsa fritt. Dessutom kan lokala bestämmelser kräva att turbinen placeras ett visst avstånd från din fastighet. Som en tumregel bör tornet vara 9 meter högre än något inom 90 meters avstånd.

  1. Kan ett vindkraftverk användas i urbana miljöer?

Även om det är tekniskt möjligt, rekommenderas det vanligtvis inte att installera vindkraftverk i stads- eller förortsområden. Byggnader och träd kan orsaka turbulens och blockera vind vilket avsevärt kan minska effektiviteten hos ett vindkraftverk. Dessutom begränsar lokala bestämmelser ofta höjden på strukturer vilket kan begränsa genomförbarheten av ett vindkraftverk.

  1. Vilka är miljöpåverkan av ett vindkraftverk i hemmet?

Hemma vindkraftverk är en källa till förnybar energi och ger inga utsläpp under drift. Den huvudsakliga miljöpåverkan av ett vindkraftverk är under dess produktion där energi och material används för att tillverka det.

Det finns också oro för buller och visuell påverkan i befolkade områden och potentiella hot mot fåglar och fladdermöss. De stora vindkraftverken dödar i genomsnitt 5-10 fåglar per kraftverk och år. Dessa effekter är dock generellt sett mycket mindre än för icke-förnybara energikällor.